World's first medical networking and resource portal

Articles
Category : All ; Cycle : June 2016
Medical Articles
Jun20
नाम घेणाऱ्याचे राम कल्याण करतो डॉ. श्रीनिव
नाम घेणाऱ्याचे राम कल्याण करतो डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य श्री. गोंदवलेकर महाराज म्हणतात, "वाटेल ते झाले तरी भगवंताचे नाम सोडू नका, नाम घेणाऱ्याचे राम कल्याण करतो हे माझे सांगणे शेवटपर्यंत विसरू नका."

वाटेल ते झाले तरी भगवंताचे नाम सोडू नका असे; सद्गुरू का म्हणतात?

कारण नामस्मरण चालू असले तरी, आपले शरीर, मन आणि परिस्थिती सतत आणि वेगाने बदलत असते. आपल्याला काय होते आहे आणि काय हवे आहे हे कळत नाही! एवढेच नव्हे तर आपल्याला काही कळत नाही हे देखील कळत नाही! बदल नको म्हणून नाहीसा होत नाही आणि बदल हवा म्हणून हवा तो बदल घडतोच असे नाही! बरं हवा तो बदल घडला, तरी पुन्हा तो नकोसा होतो आणि पुन्हा आपण अस्वस्थ ते अस्वस्थच राहतो! अश्या वेळी “संकुचित स्वार्थ न जपणारे नामच” प्रथम सुटण्याचा आणि विस्मरणाच्या गर्तेत जाणाचा संभव असतो! अश्या वेळी आपल्याला गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी दिलेला कृपाळू हात म्हणजे सद्गुरूंचे हे सांगणे आहे!

“नाम घेणाऱ्याचे राम कल्याण करतो” म्हणजे काय?

कल्याण याचा अर्थ; संकुचित आणि भ्रामक अस्वस्थतेतून उदात्त आणि शाश्वत स्वस्थतेकडे, समाधानाकडे जाणे आणि अश्या शाश्वत स्वस्थतेला पूरक असे कार्य; जीवनाच्या ज्या क्षेत्रात (शिक्षण, आरोग्य, राजकारण, संरक्षण, समाजकारण, व्यापार, उद्योग, चित्रकला, संगीत, नाटक, सिनेमा इत्यादी) आपण वावरत असू त्या क्षेत्रात आपल्याकडून घडणे!

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (1177)  |  User Rating
Rate It


Jun19
देवाची (खरी) कृपा डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
देवाची (खरी) कृपा डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य श्री. गोंदवलेकर महाराज म्हणतात “देवाची ज्याच्यावर कृपा आहे त्याला तो पोटापुरता पैसा देतो, पण ज्याची परीक्षा पाहायची त्याला भगवंत जास्त पैसा देतो”.
आम्हाला तर याच्या उलट वाटत असते! गडगंज पैसा म्हणजे देवाची कृपा असेच आम्हाला वाटत असते! हो की नाही?
मग खरं काय? सद्गुरू की आपण?
उत्तर सोपं आहे!
आपल्या मर्यादित, अपरिपक्व आणि पक्षपाती मनाचा भ्रम म्हणजे जास्त (अमर्याद) पैशांनी आपण सर्वोच्च सुख मिळवू शकतो! अर्थात आपल्या दृष्टीने तीच देवाची कृपा!
पण सद्गुरूंच्या अनंत, परिपक्व आणि नि:पक्षपाती सर्वज्ञतेचा अभिप्राय असा की “जास्त पैसा” मिळाला की आपण भरकटू शकतो! आपल्या आकांक्षा वाढतात, वासना वाढतात, इर्षा वाढते, काळजी वाढते, वखवख वाढते! असमाधान वाढते! ह्या सर्व बाबी समाधानाच्या आडच येतात! त्या नियंत्रणात ठेवणे ही अत्यंत कठीण आणि कसोटीचीच बाब नाही का? उलट पोटापुरता पैसा मिळाला तर अशी कसोटी नसते!
म्हणूनच सद्गुरू म्हणतात तेच खरे आहे! पोटापुरता पैसा मिळणाऱ्या आपल्यातल्या बहुसंख्यांवर देवाची कृपा आहे!
श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (1183)  |  User Rating
Rate It


Jun19
आपल्याला हव्या त्या गोष्टी: डॉ.श्रीनिवास क
आपल्याला हव्या त्या गोष्टी: डॉ.श्रीनिवास कशाळीकर

सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य श्री. गोंदवलेकर महाराज म्हणतात, “आपल्याला हव्या त्या गोष्टी देण्यामध्ये भगवंताची खरी कृपा नसून,असेल त्या परिस्थितीमध्ये आपले समाधान टिकणे ही त्याची खरी कृपा होय.”
सुरुवातीला हे मला पटत नसे!
कारण?
जगामध्ये व आपल्या जीवनात काय व कसे असावे याबाबतच्या, अर्थात हवे-नको पणाच्या कल्पना, वासना आणि ओढ! म्हणजेच आत खोलवर लपून बसलेल्या अहंकाराचा पगडा!
पण जगामध्ये असो, वां वैयक्तिक जीवनात: आपल्याला हव्या त्या गोष्टी घडल्याने वा मिळाल्याने मनाला जेव्हां टोचणी लागल्याचा अनुभव अनेकदा आला आणि आपल्याला हव्याश्या वाटणाऱ्या अनेक बाबी न घडल्याने वा न मिळाल्याचे नंतर जेव्हा “हायसे” वाटल्याचा अर्थात समाधान झाल्याचा अनुभव जेव्हा अनेकदा आला, तेव्हा महाराजांचे हे बोल अक्षरश: पटले आणि मनात ठसले.
जगामध्ये असो, वा वैयक्तिक जीवनात: आपल्याला हव्या त्या गोष्टींसाठी स्वत:ला वा इतरांना पीडा देणे, किंवा त्या न मिळाल्याने मन मारून हताश होणे, ह्यातील तणावाच्या ओझ्याचे दुष्टचक्र कळू लागले!
ह्या दोन्हींना उत्तम पर्याय म्हणजे अश्या प्रत्येक प्रसंगी मनात असो वा नसो, नामस्मरण करणे हे जसे जसे लक्षात येत गेले तसे तसे, सर्वशक्तिमान आणि सर्वव्यापी ईश्वरी सत्तेचे नि:पक्षपाती आणि अचूक नियंत्रण ध्यानात येऊ लागले! पर्यायाने नामस्मरण वाढत गेले आणि डोक्यावरचे मोठ्ठे ओझे कमी कमी होत गेले!
असेल त्या परिस्थितीमध्ये आपले समाधान टिकणे ही त्याची खरी कृपा होय ह्याचा अनुभव येऊ लागला!
श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (1127)  |  User Rating
Rate It


Jun18
Tips on Choosing the Best Hair Transplant Surgeon
Losing your hair and going bald can be a very big blow to your self-esteem. Worse still is having a botched hair transplant procedure by a quack that ends up costing you a fortune and achieving very little if any hair growth. There are thousands of hair transplant experts that you can go to but not all are genuine or offer the best hair transplant service. If you are looking for a really quality service for your transplant, here are some important procedures that you can put into consideration in order to find the best service ever for your needs:-

Know the Credentials for the Hair Transparent Specialist

It really pays to know if the doctor that you are going to is really specialized in hair transplant and restoration treatments and whether they are certified to carry out the same. Hair restoration is a critical surgical operation and you really cannot risk entrusting this to a quack. Take time to do some homework in order to assess the credentials of your doctor. For the best hair transplant surgeon, always go for the reputation and ask other patients. Look for a doctor who is not only certified, but also a member of the major professional associations in the country.

Look at experience

Do the doctors have a long experience carrying out successful hair transplant operations? Is this verifiable? If they are experienced in this, then you should look forward to the best hair transplant procedure. The best hair transplant surgeons will establish their reputation through years of successful practice. If your doctor has been in the industry for a long duration of time without a track record of botched transplant procedures, chances are that they will offer you the best quality hair transplant service.

Choose a doctor that is readily available

Look for a surgeon who will be available for many post-operative care services. If you have chosen a doctor away from your home, make sure the doctor is readily available on phone, Skype or whatsapp for post-operative care services.

Look at the finer details

As they say, the smaller details are always very indicative of the bigger picture. When you are shopping for the best hair transplant clinic, it is therefore important to pay very close attention to what they call the fine details. For example, what is the condition of the hair transplant clinic? How are they responding to your inquiries? Are they responsive to your inquiries? How was the initial consultation at the clinic handled? Were they meticulous in explaining the procedure to you or did they rush you through without adequate information?

Ask for references and testimonials: Is the clinic able to provide you with testimonials of people who have used its hair transplant services? What were the personal experiences of the referrals who used the service like? It is also important to look at the before and after pictures of real people who used the clinic’s hair transplant services.

Hair transplant is not a procedure that you should take lightly. So it is important to take your time when looking for the best hair transplant service. For the best hair transplant in India, check out what Athena Hair Now Hair Transplant has to offer. The clinic is based in Chandigarh.


Category (Cosmetic Surgery)  |   Views (2839)  |  User Rating
Rate It


Jun17
तर जीवनाचे सोने होते: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
तर जीवनाचे सोने होते: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य श्री गोंदवलेकर महाराज म्हणतात, "जगात कुठलीही गोष्ट अती केले कि माती होते पण नामस्मरण ही ऐकमेव गोष्ट आहे कि आती केले कि माती नाही तर जीवनाचे सोने होते . नामामुळे परमेश्वराला तुमच्या बरोबर रहावे लागते"

मला कळलेला याचा अर्थ असा की नामस्मरणाने आपण आपल्या आत अस्तित्वाच्या गाभ्याकडे पोचत असतो, जिथे परमेश्वराची म्हणजेच सद्गुरूंची वस्ती असते! त्यामुळे नामस्मरण अती झाले तर त्यामुले काहीही बिघडण्याचा (माती होण्याचा) प्रश्नच येत नाही! उलट आपण परमेश्वराच्या म्हणजेच सद्गुरुंच्या म्हणजेच स्वत:च्या सच्चिदानंदस्वरूपाच्या (शाश्वत समाधानाच्या) अधिकाधिक निकट पोचत असतो! यालाच "परमेश्वराला तुमच्या जवळ राहावे लागते" असे सद्गुरू म्हणतात.

यातच आपले, आपल्या कुटुंबाचे आणि संपूर्ण विश्वाचेही कल्याण असल्याने यालाच "जीवनाचे सोने होते" असे सद्गुरू म्हणतात!
वाचन लेखनाने आपला निर्धार बळकट होतु शकतो, पण केवळ तेवढा पुरत नाही! याचा अनुभव नामस्मरणानेच येऊ शकतो!

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (913)  |  User Rating
Rate It


Jun17
सद्गुरू श्री गोंदवलेकर महाराज: डॉ. श्रीनिव
सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य श्री गोंदवलेकर महाराज म्हणतात: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य श्री गोंदवलेकर महाराज म्हणतात, "नाम खोल गेलें पाहिजे. जातांयेतां, उठतांबसतां, स्वैंपाकपाणी करतांना, सारखें नाम घ्यावें म्हणजे ते खोल जातें. एकदां तें खोल गेलें कीं आपलें काम झालें. मग आपण न घेतां तें चालतें. त्यांत मजा आहे!"

स्वत: सच्चिदानंदस्वरूप असलेल्या अजरामर महापुरुषाचे हे अगदी सोपे बोल आहेत! इतके सोपे की आपल्याला त्यांची किंमत सुरुवातीला कळणे कठीण जाते! खरे तर कोणत्याही प्रकारच्या सबबीला जागाच नाही! पण आपण इतके जड असतो की आपल्याला अवजड शब्दांचे वेड असते! अवडंबर माजविण्याची सवय असते! आपल्याला हा सोपेपणा रुचत नाही आणि पचत नाही! बडेजाव आणि भपका यांना सोकावलेले आपले मन साध्या सरळ नामस्मरणात रमत नाही!

परंतु; विश्वकल्याणाचा आणि शाश्वत समाधानाचा अत्यंत खात्रीचा, अगदी सोपा आणि सर्वांना सहजशक्य (खऱ्या अर्थाने लोकशाही) असा अनुभवसिद्ध उपदेश इतक्या सोप्प्या भाषेत असू शकतो, हे यथावकाश जसे जसे नामस्मरण वर्षानुवर्षे गुरुकृपेने घडत जाते तसे तसे ध्यानात येऊ लागते! आपले मन आश्चर्याने आणि क्र्तज्ञतेने थक्क होते! अश्या सद्गुरुनी आपल्याला स्वीकारले या परम भाग्याचा आनंद हृदयात मावेनासा होतो!

श्रीराम समर्थ!!!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (873)  |  User Rating
Rate It


Jun16
हवे व नको याचा आग्रह नसावा: डॉ. श्रीनिवास कशा
हवे व नको याचा आग्रह नसावा: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

गोंदवलेकर महाराज म्हणतात, "हवे व नको याचा आग्रह नसावा. यातच वासनेचे मरण आहे".

आपण तत्वज्ञानाची पुस्तके वाचतो तेव्हा "अहं ब्रह्मास्मि" अर्थात आपले खरे स्वरूप ब्रह्म आहे असे वाचतो. पण रोजच्या जीवनात प्रमाणिकपणे आत्मनिरीक्षण केले तर काय आढळते? अगदी क्षुल्लक बाबींनी आपण हतबल होतो किंवा हुरळून जातो! याचा अर्थ आपण सर्वसमावेशक ब्रह्म नव्हे तर अगदी क्षुल्लक आहोत!

दोघात खरे काय?

आपण क्षुल्लक आहोत हेही खरे आणि आपण ब्रह्म आहोत हे खरे आहे!

आज आपण क्षुल्लक आहोत आणि त्यामुळे क्षुल्लक बाबींनी घाबरतो, दु:खी होतो, हतबल होतो किंवा हुरळून जातो, हे खरे आहे. पण त्याचप्रमाणे, आपले खरे स्वरूप ब्रह्म आहे, हे देखील खरे आहे! पण ते सुप्त आहे,आपल्याला आज जाणवत नाही, त्यामुळे आपण त्याला पारखे झालेलो आहोत!

ज्याप्रमाणे गुण प्रगट होण्यासाठी आपल्याला विशिष्ट अभ्यास करावा लागतो, त्याचप्रमाणे ब्रह्म प्रगट होण्यासाठी आपल्याला अभ्यास करावा लागतो!

नामस्मरण म्हणजेच आपल्या खऱ्या स्वरूपाचे स्मरण हाच तो अभ्यास! नामस्मरण सतत केले की आपल्या क्षुद्र्पणाची आवरणे गळून पडू लागतात आणि आपला "हवे नको याचा आग्रह" नाहीसा होऊ लागतो! रोजच्या जीवनात याचा आपण प्रसन्न अनुभव घेऊ शकतो आणि ब्रह्म प्रगट होण्याच्या अर्थात, खऱ्या शरणागतीच्या, आत्मानुभूतीच्या आणि विश्वकल्याणाच्या मार्गावर अग्रेसर होतो!

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (809)  |  User Rating
Rate It


Jun15
गोंदवलेकर महाराज म्हणतात: डॉ. श्रीनिवास कश
गोंदवलेकर महाराज म्हणतात: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

गोंदवलेकर महाराज म्हणतात, "हवे व नको याचा आग्रह नसावा. यातच वासनेचे मरण आहे.

अगदी सुरुवातीला जेव्हा मी हे वाचले तेव्हा हे म्हणणे फारच सोपे वाटले. त्या तुलनेत मोक्ष, मुक्ती, समाधी, निर्वाण, इत्यादी शब्द कसे भारदस्त आणि वजनदार वाटत! खऱ्या अर्थाने तात्विक आणि प्रगल्भ वाटत! त्याहीपुढे अमृतत्व, IMMORTALITY, COSMIC, ETERNAL असे शब्द वाटत.

पण आज कळते आहे, की "हवे-नको"पण गेल्याशिवाय कालातीत होणे, अमृतात्वाचा साक्षात्कार होणे इत्यादी सर्व अशक्य आहे! किंबहुना साधक म्हणून आपली किती प्रगती झाली हे समजण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे आपले हवेनकोपण किती कमी झाले हे पाहणे!

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (793)  |  User Rating
Rate It


Jun15
SATISFACTION AND NAMASMARAN: DR. SHRINIWAS KASHALIKAR
SATISFACTION AND NAMASMARAN: DR. SHRINIWAS KASHALIKAR

Student: Sir, in spite of years of practice of NAMASMARAN; I am still not able to experience what is described as satisfaction! What should I do?

Teacher: As far as I understand it, satisfaction is even more difficult than achievement of extraordinary feats.

Student: What do you mean?

Teacher: Practice of NAMASMARAN is actually a training of doing an activity where you do not get any tangible, predictable and measurable “benefit”! Being such a practice; NAMASMARAN actually transforms us to our original omnipotent, omnipresent and omniscient state, which is totally devoid of any desires! This is an immortal state. But this may require not years and decades but even more.

Student: I don’t understand!

Teacher: When we are told that we should not expect anything; we think that we should not expect money, name, fame, power etc. So we stop expecting those things and start expecting satisfaction; because we think it is assured by Guru! But this concept of “getting” itself traps us! We mistakenly take the satisfaction referred to by our Guru, to be some kind of gratification and keep waiting for it; and are eventually disappointed!

Student: So what to do?

Teacher: Just as we breathe oxygen; we ought to practice NAMASMARAN. As per our stage of transformation our physical, emotional and intellectual needs, desires and aspirations have to be unhesitatingly and legitimately fulfilled through our own efforts; in the light of guidance and empowerment of inner voice i.e. our Guru! Actually our needs and desires go on changing or disappearing in the process of our transformation, without any coercion or suppression!

Student: In short, we should not expect anything, even happiness, peace, satisfaction from NAMASMARAN?

Teacher: It may appear strange. But it is true! For example, when we feel cold, we "want" or we "desire" warm clothes. But how can we want warm clothes or warmth from NAMASMARAN, which transforms us to our original state of being “fire”? Moreover once we become fire, how can we experience the warmth of warm clothes?
Hence NAMASMARAN is said to be for the sake of NAMASMARAN only!

Student: Sir, this is quite different from the emotional exuberance of millions of devotees!

Teacher: Actually, most of us are in need of some solace, some peace; some escapism and so on. Hence we try to cling to some tradition, some cult and feel secure in it. Often we infatuate piety, devotion, surrender, blessings, bounty, freedom from instincts; etc as these are our emotional crutches. We seek some social acceptability, social recognition and some social cohesiveness. There is nothing objectionable in it.

But for me; NAMASMARAN is a straight forward and transcientific process of individual and universal blossoming, i.e. “holistic evolution” over and above “organic evolution”. Hence my Guru Shri Brahmachaitanya Maharaj Gondavalekar says that practice of NAMASMARAN is for the sake of NAMASMARAN only!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (813)  |  User Rating
Rate It


Jun15
वैश्विक आणि वैयक्तिक गुरुकृपा: डॉ. श्रीनिव
वैश्विक आणि वैयक्तिक गुरुकृपा: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य श्री. गोंदवलेकर महाराज ह्यांनी म्हटले आहे की
गुरुकडून घेतलेले नाम
पावन करील जगास
हा ठेवावा विश्वास
राम कृपा करील खास

पण आम्हाला ह्याची प्रचीती का बरे येत नाही?
कारण सर्वकाही माहीत असूनही आम्हाला नामामध्ये म्हणजेच रामामध्ये तादात्म्य नाही. निरंतर वैश्विक आणि वैयक्तिक गुरुकृपेची (म्हणजेच रामकृपेची व नामकृपेची) अखंड प्रचीती नाही. आम्ही स्वत:विषयीच्या आणि इतरांविषयीच्या आमच्या ढोबळ आडाख्यांनाच धरून बसतो आणि ते जसे जसे चुकत वा बरोबर ठरत जातात तसे तसे खिन्न वा उन्मादी होत राहतो! कारण आमचे नामस्मरण कमी पडते!

पण नामस्मरण जसे जसे वाढत जाईल आणि अंतरंगात खोल जाईल तसे तसे निरंतर वैश्विक आणि वैयक्तिक गुरुकृपेचे आमचे भान आणि आमचा अनुभव नि:संशय होत जाईल हे नक्की! राम कर्ता आहे आणि आमच्या कल्पनेपलिकडे अचूक आणि अंतरंग तृप्त करणारा आहे, ह्याची कृतज्ञ जाणीव होऊ लागेल हे नक्की! कारण वैश्विक आणि वैयक्तिक समाधानाचा वसंत ऋतू येणे अटळ आहे, अपरिहार्य आहे!

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (837)  |  User Rating
Rate It


Browse Archive