World's first medical networking and resource portal

Articles
Category : All
Medical Articles
Jun25
राम कर्ता: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
राम कर्ता: डॉ. श्रीनिवास जनार्दन कशाळीकर

गुरू म्हणजेच राम. तो; अवकाश, काळ आणि आपल्या सर्व जाणीवांच्या अतीत आहे. त्याच्याच सत्तेने आणि कृपेने; या विश्वामध्ये आपण सर्व (मानव, प्राणी, वनस्पती, इतर सजीव आणि निर्जीव); विशिष्ट ऊर्जा, क्षमता, विविध गुण आणि सृजनशीलता; यानी परिपूर्ण असतो. पण आपल्याला याची यथार्थ जाणीव, कल्पना नसते.

गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने; एका टप्प्यावर आपल्यामध्ये वासना, भावना, विचार आणि दृष्टिकोन; प्रगट होऊ लागतात. अश्या तर्हेने आपल्यातला "मी" जागृत होतो; आणि आपण; वस्तू, पैसा, जोडीदार, घर, नोकरी; किंवा सत्ता, समाजकार्य, लोकसेवा वगैरे मध्ये गुंतून जातो. हे सर्व आपल्या अंतर्मनात आणि जागृत मनामध्ये चालू असते. अश्या तर्हेने आपल्या हातून बर्या वाईट गोष्टी घडत जातात आणि त्यातून येणार्या सुख दु:खातून आणि यश-अपयशातून आपले आणि संपूर्ण विश्वाचे स्वरूप घडत आणि बिघडत जाते!

गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने; नामाची संजीवनी प्रकट होते.
गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने तोच सर्वाच्या अन्तर्यामी असल्याचे कळू लागते. गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने आपले संकुचित शहाणपण, क्षुद्र गर्व, अनाठायी हट्ट, अवाजवी आग्रह आणि हीन अहंकार गळून पडू लागतात. गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने आपल्या सर्वांच्या अन्तर्यामी असलेल्या त्याच्या सच्चिदानंद स्वरूपाची अनुभूती आणि अम्रुतमयी सान्निध्याची प्रचीती येऊ लागते. गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने बाकी सर्व ध्येये बाजूला पडत जातात आणि त्याचीच काय ती ओढ तीव्र होते. गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने नामस्मरणातील गोडी आणि सातत्य वाढत जाते आणि अश्या रीतीने जीवन कृतज्ञता आणि सार्थकता यानी भरून जाते आणि जात राहते!
हेच जीवनाचे सर्वोच्च साफल्य!
श्रीराम समर्थ!!!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (4009)  |  User Rating
Rate It


Browse Archive