World's first medical networking and resource portal

Articles
Category : All ; Cycle : June 2013
Medical Articles
Jun25
राम कर्ता: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
राम कर्ता: डॉ. श्रीनिवास जनार्दन कशाळीकर

गुरू म्हणजेच राम. तो; अवकाश, काळ आणि आपल्या सर्व जाणीवांच्या अतीत आहे. त्याच्याच सत्तेने आणि कृपेने; या विश्वामध्ये आपण सर्व (मानव, प्राणी, वनस्पती, इतर सजीव आणि निर्जीव); विशिष्ट ऊर्जा, क्षमता, विविध गुण आणि सृजनशीलता; यानी परिपूर्ण असतो. पण आपल्याला याची यथार्थ जाणीव, कल्पना नसते.

गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने; एका टप्प्यावर आपल्यामध्ये वासना, भावना, विचार आणि दृष्टिकोन; प्रगट होऊ लागतात. अश्या तर्हेने आपल्यातला "मी" जागृत होतो; आणि आपण; वस्तू, पैसा, जोडीदार, घर, नोकरी; किंवा सत्ता, समाजकार्य, लोकसेवा वगैरे मध्ये गुंतून जातो. हे सर्व आपल्या अंतर्मनात आणि जागृत मनामध्ये चालू असते. अश्या तर्हेने आपल्या हातून बर्या वाईट गोष्टी घडत जातात आणि त्यातून येणार्या सुख दु:खातून आणि यश-अपयशातून आपले आणि संपूर्ण विश्वाचे स्वरूप घडत आणि बिघडत जाते!

गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने; नामाची संजीवनी प्रकट होते.
गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने तोच सर्वाच्या अन्तर्यामी असल्याचे कळू लागते. गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने आपले संकुचित शहाणपण, क्षुद्र गर्व, अनाठायी हट्ट, अवाजवी आग्रह आणि हीन अहंकार गळून पडू लागतात. गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने आपल्या सर्वांच्या अन्तर्यामी असलेल्या त्याच्या सच्चिदानंद स्वरूपाची अनुभूती आणि अम्रुतमयी सान्निध्याची प्रचीती येऊ लागते. गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने बाकी सर्व ध्येये बाजूला पडत जातात आणि त्याचीच काय ती ओढ तीव्र होते. गुरुच्याच सत्तेने आणि कृपेने नामस्मरणातील गोडी आणि सातत्य वाढत जाते आणि अश्या रीतीने जीवन कृतज्ञता आणि सार्थकता यानी भरून जाते आणि जात राहते!
हेच जीवनाचे सर्वोच्च साफल्य!
श्रीराम समर्थ!!!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (6112)  |  User Rating
Rate It


Jun25
श्रीराम समर्थ (स्वगत): डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
श्रीराम समर्थ (स्वगत): डॉ. श्रीनिवास जनार्दन कशाळीकर

नामस्मरण करणे हे सर्वश्रेष्ठ धेय आहे; असे ठरले तरी मन विचलित होते. 24 तास नामस्मरण होणे अति कठीण!!
भोगवस्तू, पार्ट्या आणि आपला अहंकार फुगेल असे सर्वकाही देण्याघेण्यात; वेळ घालवायला, पैसा उधलायला; आणि प्रसंगी अपमान आणि हाल देखील सोसायला; आपल्याला काही वाटत नाही. पण नामस्मरणाच्यासाठी मात्र; पैसा, वेळ, शक्ति, यातील काहीच खर्च करण्याची किंवा लोकापवाद, अपमान, त्रास, कष्ट यातील काहीच सहन करण्याची आपली तयारी नसते!!!

मग अश्या वेळी काय करावे?
या प्रश्नाचे स्वत:पुरते तरी उत्तर मिळाले ते असे:

केवळ जगण्यासाठी , नव्हे; तर पैसा, घर, नोकरी, प्रमोशन, सत्ता, चैन; अश्या असंख्य बाबींसाठी आपण लाचार होतो. आतुर होतो. तळमळतो. असहाय्य होतो!
का? कारण वासनेचा जोर जबरदस्त आहे. वासनेची ओढ तीव्र आहे. वासना फसवी आहे. आपण नकळत तिच्या आधींन होतो. तिच्या आहारी जातो.
पण नामस्मराणाची ओढ तशी नसल्यामुळे; नामस्मरणाच्यासाठी; पैसा, वेळ, शक्ति, यातील काहीच खर्च करण्याची किंवा लोकापवाद, अपमान, त्रास, कष्ट यातील काहीच सहन करण्याची आपली तयारी नसते. हे आपल्यासाठी जसे खरे आहे; तसेच इतरांसाठीही खरे आहे.
म्हणूनच; "फुकट मिळालेल्या किंवा फुकट दिलेल्या वस्तुला किंमत नसते" ही सबब; नामस्मरणाच्या सीडीज किंवा/आणि पुस्तके; रुग्ण, विद्यार्थी, कर्मचारी, सहकारी आणि जिव्हाळ्याच्या व्यक्तीना भेट देण्याच्या; आणि तज्जन्य समाधानाच्या आड येऊ देऊ नये; हे खरे नाही का?

नामाचा प्रसार करण्याचा अध्यात्मिक अधिकार नसला तरी; नामस्मरणापासून मन सतत विचलित होऊ नये यासाठी आणि नामस्मरणात रंगून जाता यावे; यासाठी देह, घर, कुटुंब, व्यवसायाची जागा आणि एकंदर समाज यामध्ये पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा. यासाठी; काहीही झाले तरी; अगदी; "याला नामाचे वेड लागले" असा लोकापवाद झाला तरी; नामाचा प्रसार करावा!!

व्यक्ती म्हणून आपण अगदीच नगण्य असतो. आपली शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक वा एकूणच शक्ती क्षुद्र असते. आपण अशक्त, असहाय आणिं परावलम्बी असतो. शिवाय; आपण दोशपूर्ण देखील असतो. पण तरीही आपण अनाठायी आणि अज्ञानजन्य अहंकाराने फुगून; द्वेष, मत्सर, घृणा आणि कलहात बरबाद होत असतो. नामस्मरणाने; प्रेमाची, परिपक्वतेची आणि परिपूर्णतेची जी अनंत प्रक्रिया आहे तिच्यामध्ये आपला सहभाग वाढत जातो.

जगातले बहुसन्ख्य लोक नामस्मरण करू लागले आहेत; आणि सुखी, सम्रुद्ध आणि उदात्त होताहेत या कल्पनेने देखील मन मोहरून जाते!!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (5992)  |  User Rating
Rate It


Jun25
नामसंकल्पाचे महत्व: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
नामसंकल्पाचे महत्व: डॉ. श्रीनिवास जनार्दन कशाळीकर
नामस्मरण करणे ही प्रवाहाविरुद्ध पोहोण्याची क्रिया आहे. मनाच्या मुळाशी जाण्याची प्रक्रिया आहे.
त्यामुळे आपल्या अंतर्मनातील आणि जागृत अवस्थेतील कितीतरी विचार, भावना, वासना; या प्रक्रियेबद्दल संशय, कंटाळा, दुर्लक्श इत्यादी उत्पन्न करतात.
त्यामुळे आपले नामस्मरण नकळत कमी होते. त्यातली आस्था कमी होते. ओढ कमी होते. पुष्कळदा हे आपल्या ध्यानातही येत नाही.
इतर बाबी समाधान देत नसल्यामुळे मनाची खिन्नता पुष्कळदा फारच वाढते. मनामध्ये पोकळी तयार होते.
अश्यावेळी सदगुरूच आपल्यासाठी "नामसंकल्पाची योजना" उपलब्ध करतात.
अश्यावेळी; "नामसंकल्पाने अहंकार वाढेल, सनक्ल्पातच सारे लक्ष जाईल, नामातली गीडी कमी होईल"; वगैरे शंका प्रकर्षाने येतात. सामूहिक नामसंकल्प असेल; तर "इतरांच्याकडे कश्याला प्रदर्शन करा?" अशी शंकाही येते.
अश्यावेळी; इतर सर्व फडतूस, क्षुद्र, संकुचित, अधोगामी; विचार, भावना, वासना आणि संकल्प; यशस्वीपणे बाजूला सारण्यासाठी "नामसंकल्प" हा रामबाण उपाय आहे. त्याच्यामुळे मनातली पोकळी गुरूंच्या आठवणीने, त्याच्यावरील भक्तीने आणि तज्जन्य उत्साहाने ओसंडून भरून जाते. खिन्नता निघून जाते. रोजच्या जीवनाला एक हेतू मिळतो. सद्गुरुंची गोड ओढ आणि नामसंकल्पाचे चैतन्याधिष्ठान यानी प्रत्येक ( एरवी रटाळ आणि कंटाळवाणा) दिवस उत्साहवर्धक उत्सव बनतो. क्रुतार्थ बनतो.


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (7086)  |  User Rating
Rate It


Jun24
The fearful days are coming!
The fearful days are coming!
Slowly the world is filling with ill –morbid –perverted –deformed mental patients. Still has time to be careful.
Come to the way of ‘MahaDharma’ (–the way of Human Development) and save Human Kind.

Ignorance and illness –abnormal or perverted mentality is the cause of all inhuman –destructive –cruel activities. Always there is being happened innumerable brutal and criminal events –oppression –rape –torture –murder –deception etc all pervading the world.

Except destiny, the ignorant or destitute of enough consciousness and ill mind is responsible for those unexpected occurrence.

To know about the way, please go through Google search= MahaManan / MahaDharma / MahaVad


Category (General Medicine)  |   Views (7705)  |  User Rating
Rate It


Jun23
THE MOST BIZARRE/FREAKY MEDICAL DISEASES -RARELY FOUND
The Most Bizarre Medical Conditions

Freaky Medical Conditions
Medical conditions range from minor to major but some are also in the bizarre category. So, the next time you break a limb or come down with scurvy, be thankful it's not something much more weird.
Body integrity identity disorder
Sufferers of a bizarre medical condition called "body integrity identity disorder" (BIID), who are otherwise totally sane, feel as if one of their body parts — their right foot up to the mid-calf, for example — shouldn't be there. The limb seems horrific and alien, and they can usually draw a line in the exact place where they desperately wish to have it removed.
The neuroscientist Vilayanur Ramachandran recently uncovered the cause of the condition: BIID sufferers are missing part of their body image map in their brains. Their unwanted limb is not correctly mapped onto the corresponding brain region, leaving them feeling extremely uncomfortable with it.
There is currently no cure but for the uncharted limb to be removed, and when a sympathetic surgeon agrees to amputate, BIID sufferers report feeling infinitely happier.


Congenital insensitivity to pain
Ever wish you didn't feel pain? Take it back right now! Pain is a life-saving physical response to danger, and when people are born with a rare genetic mutation that leaves them unable to feel pain, they often die early deaths as a result of treatable injuries that they simply fail to notice.
It all starts in infancy, when babies born with pain insensitivity bite off the tips of their tongues, break their bones without making a fuss, and get corneal damage after neglecting to brush foreign objects out of their eyes.Pica
Sufferers of pica have an undeniable urge to eat non-food, often as a result of stress, mineral deficiency or pregnancy. The disease has many sub-categories, some weirder and more dangerous than others, to describe people who eat chalk, feces, glass, mucus, paint, body parts, hair, urine, wood and more.
Pictured below are 1,446 metal items, from nails to salt shaker tops, that were surgically removed from the stomach of a pica patient in Missouri. She died of blood loss during the surgery.


Mass hysteria
As the name implies, this little-understood psychological condition sets in among a group of people — typically a gaggle of young girls — who spontaneously manifest the same or similar hysterical symptoms, such as seizures, convulsions or fainting. Sufferers believe they all have the same disease or illness, but in fact they're all in good physical health.
A famous historical case resulted in the Salem Witch Trials of 1692. Dozens of people were accused of (and hanged for) causing several young girls in and around Salem, Mass., to have frequent seizures and convulsions. (The image shows Mary Walcott, 17, convulsing on the courthouse floor during one of the trials.) The girls were posthumously diagnosed with mass hysteria. Accusations of witchcraft no longer fly, but mass hysteria is alive and well.
Recently, Thera Sanchez, a high school cheerleader in upstate New York, developed strange physical and vocal tics; this led to a dozen other girls and one boy in her school developing the same Tourette's-like symptoms. Officials initially wondered if the students were being poisoned, but psychiatrists recognized the phenomenon as a modern day case of mass hysteria.


Maggot infestation
Of all the freaky medical conditions out there, one is most disgusting. A team of researchers at the Hygiene Center at the London School of Hygiene & and Tropical Medicine conducted a survey in 2010 to discover what medical conditions humans are most disgusted by. They presented 20 images of things perceived as repulsive — from festering wounds to discolored bodily fluids — to more than 80,000 individuals from around the world, and had them rate the images from least to most disgusting.
The image universally ranked as most disgusting is what you see above — the mouth of a man who suffers from a Sarcophagid fly larvae infestation. This medical condition ranks as most repulsive, said lead researcher Valerie Curtis, because "disgust is designed by evolution to keep us away from parasites that may make us sick, so people pick up on, and are most disgusted by, visual representations of a parasite invasion."


Morgellon's disease
There's a new, extremely weird disease in town. Sufferers of "Morgellon's disease," a term coined only one decade ago, feel as if there are things crawling, biting and stinging them below the surface of their skin. Their constant urge to scratch results in insomnia and terrible skin lesions
In 2012, researchers at the Center for Disease Control and Prevention issued the results of a multi-year investigation of the unexplained condition; they found that patients had no actual disease organisms under their skin, and suggested their sensations were manifestations of "delusional infestation" — a false feeling of being infected by parasites.


Parasitic twin
When a twin embryo begins developing in utero, but the pair does not fully separate and one embryo dominates the other, the weaker twin stops developing and turns into a "parasitic twin" — a non-functional, non-conscious collection of extra body parts attached to the healthy remaining twin. Sometimes, the healthy twin is born and raised packing this extra weight.
This was the case with Laloo the Hindoo, an Indian man with a parasitic twin attached to his abdomen that had two arms, two legs and a penis but no head; Laloo performed as a sideshow freak in P.T. Barnum's circus at the turn of the 19th century.
Today, whenever possible, the parasitic twin is removed. In a recent case in Peru, a three-year-old absorbed his twin into his stomach while the two were gestating in the womb. Doctors successfully removed the boy's parasitic twin Jan. 30.


Cotard delusion
Is there anything stranger than an otherwise-sane person wholeheartedly believing he or she is dead? Cotard delusion, otherwise known as walking corpse syndrome, is an extremely rare condition whereby people wake up one day and think they have died, that they no longer exist, or that their flesh is rotting off.
It's all in their head, of course, but there's a physical cause nonetheless: The brain region involved in facial recognition has become disconnected from the regions involved in emotion. When the person looks in the mirror, they recognize themselves, but they don't have the usual emotional response. Their appearance has lost its association with their sense of self, and this cognitive dissonance results in the sense that they do not exist, or have died.
DRNAKIPURIA@GMAIL.COM,=917838059592


Category (General Medicine)  |   Views (6881)  |  User Rating
Rate It


Jun21
MEN TO MEN SEX OR ANAL SEX MORE PRONE TO AIDS
profdrram@gmail.com,HIV/AIDS SPECIALIST =917838059592
For long anal sex was associated with homosexuality, something men do with other men which is usually regard as abnormal sex behaviour but now a days GAYS are being accepted by society and it is being told that every body has got a right to live as he desires and if two partners male to male agree than neither society can disregard their living toghtherness or their sexual activities or a certified marriage like contract between two,so now abnormality word is contversial and so MEN TO MEN SEX IS COMMONLY SEEN ,similiarly in military barrack,i migratory lbors,truck drivers,man on merchant sea or in navy or hill areas where opposite fair sex is absent it is widely prevalent,even many pidophils try it and many trans gender work as MALE COMMERCIAL SEX WORKER AS GAY but the truth is that it has been a part of heterosexual activities from time immemorial. And while it may still be forbidden in many countries it’s estimated that in the US at least 40% heterosexual couples have tried anal sex or some kind of anal stimulation.Once a opposite sex couple engage in such sexual pleasure then it is very much required for thei satisfication,scientifically there is no hazard in it provided accepted by both partners,no force should be applied.As Anus has got a tight sphincter which opens it self during defecation by nervous stimulation of stool in rectum so does not open so easily so any forceful pnetration will damage sphincter and anal canal which is so painful that one can die due to such severe pain.So to open it must apply lubricant first introduce it by a tube as we apply ointment for piles or fissure in anal canal or take over finger pulp and introduce it and rub for few minutes as dilated inroduce finger more inside this way slowly it is dilated once habituated pain become less severe and sex may become more pleasurable.
Here are some things you really ought to know about it before trying it out: Health hazards Many people prefer anal sex to regular vaginal intercourse because there’s no risk of pregnancy and this can lead to them trying it out without condoms (known in colloquial terms as ‘barebacking’) which can lead to a plethora of STDs including the dreaded HIV. Unprotected anal sex is actually considered the most high-risk sexual practice; a receptive partner is 5 times more likely to get HIV through unprotected anal sex than unprotected vaginal sex. Along with STDs, the practice can also lead to physical damage to the anus. Here are some tips for first-timers so that things don’t get uncomfortable: Ease into it If it’s your first time, make sure that it doesn’t happen suddenly. Talk to your partner about it and don’t let it be a surprise. Keep lubrication handy, because the anus unlike the vagina doesn’t have any natural lubricants. If it’s your first time, you can start off with some finger play or sex toys like a small butt plug to get more comfortable and see if you want to move forward. DO NOT forget the condoms Even though we’ve mentioned how dangerous anal sex can be, we can’t stress the importance of using a condom while engaging in this activity. Also to prevent infections you should use separate condoms for vaginal and anal sex. Lubrication tips One very important thing to keep in mind is the kind of lubrication you use. If you’re using a latex condom, you need to stay away from oil-based lubricants like petroleum jelly, hand lotion or cold cream as they can react with latex and dissolve it. You should use water-based ones like glycerine or lubricating jellies which can be purchased at most chemist shops. Mix it up There are many nerve endings between the walls of the vagina and the anus, so stimulating the vagina simultaneously can be extremely enjoyable. You could also try stimulating the clitoris or other erogenous zones like breasts. The most important thing you need to remember however is that sex is something that’s supposed to be fun and enjoyable for both partners. Anal sex like other non-standard sexual activities might not be pleasurable for everyone. If you or your partner doesn’t want to do it, don’t force it on them.
THEREFORE IT IS OUR DUTY TO TALK ON THIS SUBJECT AND PREVENT HIV/AIDS IN SUCH PATIENT AS IT IS MORE COMMON AMONG THEM AS RECEPTIVE ARE AS COLON WHOLE AS LARGE AREA THAN VAGINA FOR RECEIVING HIV VIRUS IF INTRODUCER HAS GOT HIV OR RECEPTIVE HAS LARGE AREA ANY BREACH OVER SUCH LARGE AREA BLOOD MAY COME OUT AND INFECT INTRODUCER MORE THA WHAT HE GETS FROM VAGINAL SEX.


Category (Sexuality & Venereal Disorders)  |   Views (7005)  |  User Rating
Rate It


Jun21
SEXUAL EXCITEMENT DICHARGE IN MALOR FEMALE-NORMAL NOTHING TO WORRY
MAN EXCITEMENT DISCHARGE -SPERM OR OTHER FLUID?WHAT IT TELLS?
Posted by prof drram on June 21, 2013 at 4:27pm in Medical Informatics
View Discussions
profdrram@gmail.com,+917838059592,HIV/SEX SPECIALIST
a young boy of 18 yrs has asked me this funny but good question on my above email id that when ever he is out from home and road and a young lady with google and tight jeans pases by him or if boobs partially exposed lady or prominant buttock or fair sex activity in college or near by club or watching lover,s photo on net on news paper or condom advertisements or cheer girls semi exposed dance or horn love story reading such magazine or discussing sex among friends or chating with a fair lady or girl friend etc HE NOTICES SECRETION OF SOMETHING FROM PENIS UNDER FORE SKIN AND PENIS BECAME ERECT AND TIGHTENED AND HIS SCROTUM LIFTED UP AND SQUEEZED ,SOME TIME AFTER FEW SUCH REPEATED ERECTIONS HE FEELS PAIN IN HIS SCROTUM TOO.
what is this? why it comes out/ what it signifies ? is it sperm? he his frightened as his friend told him that such discharge is bad and he will very weak as he is loosing sperm. He also states that he tries to be away from excitement but even in normal tv serial nudity seen,loving seen,kissing seen,exposure of female face,boobs,buttock,fingers,limbs,legs and pelvis is done in this way that he cannot control himself .
He is true ,we are too much exposed to open exhibition of sexual parts and body and stories and seen so such excitement is true in any young adult as man gets easy excitementand after this his penis enlarged due to filling of its vessels with blood directed by nerve and hormonal stimulation by reading seeing or perceiving sexual activity.Such small discharge is not sperm but a fluid secreted by urethral glands,prostatic glands and seminal vesicles to lubricate Penis,glans penis,urethra and making skin movement of fore skin smooth,it tells man is excited and ready for intercourse ,it is not sperm but if excitement is too much and repeated then either he takes his hand to rub fore skin over penis and start masturbation or if he is unused to this as during sleep in dream so after repeated excitement sperm will come out as discharge called as SWAPAN DOSH IF DURING NIGHT BUT IT IS A NORMAL PHENOMENA AND DOES NOT CAUSE ANY HARM as partner or vagin not available then it wll fall on bed or bed clothes.
so nothing to fear it is normal phenomena if sperm doesnot come as stimulation is not repeated one or continuous then spem will deposit bck in epididymis a cap over testes and spermatic cord so testes will be engorged and person will feel pain in scrotum.Female do feel such discharge also after stimulation but not by simple watching scenary or reading some material but either deeply interested or watching a long sexual secene or video or physical stimulation also secretes such fluid in their vagina liberated from vaginal glans,bartholin's duct and cervical discharge explaining arousal for sex.
i both such secretion expresses as they are ready for intercourse as aroused for sex after excited by self desire or desire created by external stimuli perceived by smell,seeing or reading or thinking.


Category (Sexuality & Venereal Disorders)  |   Views (7001)  |  User Rating
Rate It


Jun21
BLOOD BY STEM CELLS NO NEED OF BLOOD DONATIONS
BLOOD PRODUCTION BY STEM CELLS-BLOOD DONATION NOT REQUIRED

DRNAKIPURIA@GMAIL.COM

For years, Blood is very important,nothing can replace it and it can be achieved from human body only ,so it is a greatest donation of a "man for man" as when either due to any accident injuries or missile or blastic injuries or natural disaster or most plnned sugeries to save life and to overcome blood diseases we need BLOOD and if it is not available death is certain

So scientists are working day and night since stem cell isolation and harvesting was possible to make BLOOD FROM STEM CELLS. With stem cell researchers trying to figure out how to make new organs, it may also be possible for them to create blood cells. Though the organs are obviously vital, this may be more important as so many people are affected by blood loss. Currently, since only donors can give blood, there might be excess blood of one type but very little blood of another type, meaning that some patients in need of blood may not be able to get any, even if there seems to be a sufficient amount of it available. But with statistics and accurate planning, scientists may produce all blood types in an efficient manner, helping everyone in need instead of just a few. If this will soon be possible, it makes wonder what else is in the near future. Perhaps skin replacements for patients with severe burns? Whatever else is coming ? HEART,LUNG,BRAIN,KIDNEYS,LIMBS OR A COMPLETE REPLICA OF ONE PERSON A HUMAN CLONE EITHER MALE OR FEMALE BUT ORIGANTED FROM ONE PARENT ONLY,NO MIXTURE,PURE RECARNATION OF A PERSON,OR MAN BECOMES IMMORTAL, A MONSTER WHICH WILL NEVER DIE.

(Boston) – A study led by Boston University School of Medicine has identified a novel approach to create an unlimited number of human red blood cells and platelets in vitro. In collaboration with Boston University School of Public Health (BUSPH) and Boston Medical Center (BMC), the researchers differentiated induced pluripotent stem (iPS) cells into these cell types, which are typically obtained through blood donations. This finding could potentially reduce the need for blood donations to treat patients requiring blood transfusions and could help researchers examine novel therapeutic targets to treat a variety of diseases, including sickle cell disease.
Published online in the journal Blood, the study was led by George J. Murphy, PhD, assistant professor of medicine at BUSM and co-director of the Center for Regenerative Medicine (CReM) at Boston University and BMC and performed in collaboration with David Sherr, PhD, a professor in environmental health at BUSM and BUSPH.
iPS cells are derived by reprogramming adult cells into a primitive stem cell state that are capable of differentiating into different types of cells. iPS cells can be generated from mature somatic cells, such as skin or blood cells, allowing for the development of patient-specific cells and tissues that should not elicit inappropriate immune responses, making them a powerful tool for biological research and a resource for regenerative medicine.

BLOOD DROPS ARTIFICIAL,FROM EYE NATURAL


Category (Heart & Blood Vessels)  |   Views (12456)  |  User Rating
Rate It


Jun20
ERECTION OF PENIS FOR 8 MONTHS=POST PENILE TRANSPLANT
PERSISTANT ERECTION OF PENIS FOR 8 MONTHS -POST DIABETIC ED COORECTED BY PENILE IMPLANT

profdrram@gmail.com,+917838059592 is a sex specialist doctor
A DRIVER GOT A PENILE IMPLANT TO GET CURED ERECTILE DYSFUNCTION OF FAILUR OF ERECTION OF PENIS AS POST DIABETIC COMPICATION TO IMPROVE HIS MARRIED SEX LIFE BUT after surgery his penis was peristantly erected for 8 months(PRIAPRISM) leading very odd situation and ultimately brought ou it but didnot get any compensation as any harm caused by UROLOGIST as he filed a case against his doctor Urologist as court denied any compensation as such complication do occur and oftern Urologist canno prevent it inspite of best care ,so read it as most diabetic patients suffer from ED but they donot speak and PENILRE TRANSPLANT CAN BE DANGEROUS and every patient for every cause cannot take DOCTOR TO COURT.
Man has 8-Month Erection - How to Manage Embarrassing Conditions My opinion: While I want to say this is hilarious, I also think that Metzgar (the patient) endured significant problems that I probably couldn't even imagine. With an 8-month erection, it is difficult, if not impossible, to do anything in public! Even staying at home was a challenge if others came to visit. I think his family members should have been much more considerate of this issue. While it may be funny, it is entirely disrespectful to tease your own relatives - usually the relatives are the most understanding of all. For such reasons, I believe this may affect doctor/patient communication. Though such communication is always strained, it is especially so for embarrassing topics. I don't know who Metzgar was able to turn to during this time period - it was probably difficult to even discuss it with an alternative doctor. Perhaps if societal notions surrounding bizarre conditions were to eventually change, then these problems wouldn't feel as severe. Regarding the court case, I think someone needs to be found responsible - I know the blame was placed on the technicians. Is it them, or should the urologist be retried? Also, I know there were cases in which breast implants enlarged on a plane. Maybe we could use that event as a precedent for this one. Feel free to comment. Jury finds urologist not responsible for patient's 8-month erection post-surgery A man who claimed his 8-month long erection was due to his urologist's improper care will not be receiving financial compensation for pain and suffering. The News Journal of Wilmington in Del. reported that the New Castle County Superior Court jury found urologist Dr. Thomas Desperito was not medically negligent when his patient Daniel Metzgar, had post-surgery complications that lead to an 8-month erection. Desperito put a penile implant in Metzgar, a 44-year-old Hoboken, N.J. truck driver, in December 2009. During the trial, Metzgar testified that he had the device put in to improve his love life after diabetes left him with erectile dysfunction. However, he said his testicles swelled up to the size of a volleyball shortly after he had the surgery done. Metzgar said he became withdrawn, had to wear baggy clothes, and could not ride his motorcycle or bend over to pick up the newspaper. His 18-year-old stepson said the relationship between him and Metzgar grew distant because he was "highly embarrassed" about the situation. Metzgar's wife added that he was teased and taunted by family members because of his enlarged prostate and erection. Metzgar had the device removed in August 2010, when tubing from the prosthesis poked out of his scrotum during a family trip. He has had the device replaced by a different doctor.
"PERSISTANT ERECTION OF PENIS FOR 8 MONTHS -POST DIABETIC ED " on http://t.co/bDLlCL0QzL: http://t.co/TiMXuu4lL0 diabetic hampers sex


Category (Sexuality & Venereal Disorders)  |   Views (7090)  |  User Rating
Rate It


Jun19
sex myths -enjoy sex remembering misbliefs of sex
SEXUAL MIS BELIEFS WHICH MAY HAMPER SEX-READ & ENJOY SEX
profdrram@gmail.com,+917838059592,author is sex specialist for any query on sex or its related diseases or weakness in both male and female including abortion are answered.
1. Men Reach Their Sexual Peak at 18, and Women Reach Theirs at 28
TRUE: With regard to their supply of sexual hormones, at least. Testosterone peaks at age 18 in men; women's estrogen hits its high point in their mid-20s. "But peak hormones don't mean peak sexual performance," says Marc Goldstein, M.D., a professor of reproductive medicine and urology at Cornell University's Weill Medical College. So it has got nothing with performance ,performance comes from desire ,enviornment,feeling towards each other,participation of both partner joyfully and wilfully without any harassment,mental agony or pain ,peak of hormones does not mean peak of performance small hormonal trigger at puberty push both partners for active and hard sex.

2. Semen is Low-Carb
FALSE: "Semen is mostly fruit sugar [fructose] and enzymes—not low-carb," says Dr. Goldstein. Which finally explains why many even eats or swallow it as it is tasy but not a sex diet as explained by many ,may creat harm to person swallowing it as it may be infected as person as genitourinary infection,so donot swallow it let it do the work it designed for i.e.,carrying male sperms to fertilise egg of woman for a production of baby.

3. Masturbation Yields the Strongest Orgasm
TRUE: But it's not a hard-and-fast rule, as it were. "It depends on the individual," says Jon L. Pryor, M.D., a professor of urologic surgery at the University of Minnesota. "For some it does, but for others, there's nothing that beats good ol' intercourse."excessive masturbation leads to early ejaculation or discharge of semen in intercourse so cause less satisfication by partners so should not be practised too much as habit forming may disturb satisfication and can lead to erectile dysfuction of failure of erection too if being practised in session repeatedly speially in mane above 50 and even cause infection to women if infected fingers or toys used by female for masturbation.But good if done occasionally to discharge excessive excitement and partner is absent.

4. The Average Erection Measures 8 Inches
FALSE: Relax, Shorty. It's closer to 6. and even less 4 inch,size of penis for early simple sex doesnot matter as lower 1/3rd or first 2 inch of vagina gives pleasure to female but for hard sex touching of cervix by penis gives more pleasure so here if length of penis more than woman may get more pleasure.

5. No Penis is Too Large or Too Small for Any Vagina
TRUE: But perception still wins the game in the end. "I was once at a dinner meeting with seven other sex doctors—six men and one woman," says Dr. Pryor. "The men all agreed that size doesn't matter. The woman looked at us and said, 'Think what you want. Size matters.' We all left dejected."As stated above we have explained why this lady opined for good size but excessive lengthy penis as more than 8 inch may rupture corners of vagina around cervis or called"culex" as strong stroke will damage them.

6. Oysters Make You Horny
FALSE: You make you horny. "There is no scientific evidence that oysters increase libido," says Dr. Pryor. there are many other substances like onion,garlic,dalchini,eggs,chillies,keshar said to be more sex stimulant same way many medicines prescribed until thereis prroved hormonal imbalance these drug may help otherwise "But there may be a placebo effect, so if it works, great!"

7. Green M&Ms Make You Horny
FALSE: Unless they do. Then it's true. Isn't the mind wonderful?as stated above they play slight role in arousal more it is psychological so mental status,relation between partners and enviornment is important than these medicines,never dependent upon them

8. Men Think About Sex Every 7 Seconds
FALSE: That number is tossed around a lot, but the truth is that only 23 percent of men claim to fantasize frequently. But maybe the rest are just too distracted to check the clock.sex arosal more common inmen than women but it doesnot mean so frequently and even some female get arousal frequently.

9. Cutting Out Broccoli Will Make Your Semen Taste Better
TRUE: Semen is naturally bitter with sweetness of fructose , and eating broccoli and drinking coffee can make it worse. many drugs and vegetable secretion after their digestion in blood excreted as excreted in milk of woman, urine,bile ,sweat ,differnt other discharge of our body ,so such prejudiced idea simply reflect mind set and marketing stategy rather than fact.A ray of hope for the Oral Sex Diet! can not be simplified by such advertisement.

10. Having Sex Before an Important Event—the Big Game, the Critical Presentation—Can Ruin Your Performance in the Event
FALSE: Swiss researchers performed stress tests on people 2 and 10 hours after the subjects had had sex, and found that by 10 hours, the participants were fully recovered. There was only a small dip in performance 2 hours after sex.

11. Having Sex in Water (Swimming Pool, Hot Tub, Shower) Will Kill Sperm
TRUE: Some of your swimmers may die, but it isn't an effective method of birth control, according to Dr. Pryor. Though a hot tub can overheat your testicles and kill sperm, there should be plenty left for the egg hunt.as sex in bath tub or swimming pull or in standing position may not yield good discharge in vagina so less travelling in uterus so less chance of pregnancy but very trick so millions sperm few can travel too and may bring pregnancy as for this only one sperm needed,so nver true about it do safe sex using condom even in swimming pool.

12. You Can Become Addicted to Web Porn
TRUE: But the risk is low. Only 1 percent of all people who check out Internet porn will become addicted. If you're sporting a ring, be careful: 38 percent of addicts are married.But most of internet user click these sites at least once a day or two interval so they are loved by amny although publically most cricise it and are against it ,even block for childrens and teen agers they move cybercafe to enjoy it more or MMS OR SMMS OR CHATING ON MOBLE IS RAMPANT AND BEYOND CONTROL and a silent addiction persist in most persons.


Category (Sexuality & Venereal Disorders)  |   Views (7365)  |  User Rating
Rate It


Browse Archive