World's first medical networking and resource portal

Articles
Category : All ; Cycle : June 2016
Medical Articles
Jun30
आमचे नामस्मरण: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
आमचे नामस्मरण: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

सद्गुरू श्री. ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज म्हणतात, "आंधळ्याने पाणी भरावे तसे नाम घ्यावे. भांडे भरले किती आणि रिकामे किती, हे त्याला समजत नाही. तो भरतच राहतो. तसे नाम सतत घेत राहावे. देहाच्या कणाकणातून नामाचा ध्वनी केव्हाही यावा इतके नाम घ्यावे. सुरुवातीला रामनाम असे मुरले की पुन्हा जास्त लक्ष द्यावे लागत नाही. आपोआप देहाचे सारे कण नामजप करतात."

हे सांगणे किती पराकोटीचे सत्य आहे याची सहज कल्पना येत नाही. नीट विचार केला तर लक्षात येते की; आमच्या सद्गुरुंचाच अनुग्रह आम्हाला का आणि कसा मिळाला, विशिष्ट देशातच आणि विशिष्ट आई-वडिलांच्या पोटीच आमचा जन्म का आणि कसा झाला, विशिष्ट व्यक्तीच आमच्या कुटुंबीय का आणि कश्या झाल्या; यातले काहीच आम्हाला कळत नाही! भिंतीच्या पलिकडे काय चाललेय हे कळत नाही! समोरच्या व्यक्तीच्या मनातले कळत नाही! एवढे कशाला, आमच्या स्वत:च्या शरीराच्या आणि मनाच्या कोनाकोपऱ्यात केव्हां केव्हां, काय काय घडले आणि का घडले, आता काय आणि का चाललेय आणि पुढच्या क्षणी काय होणार आणि का होणार हे देखील आम्हाला कळत नाही! मग आम्ही “आंधळे”च नव्हे काय?

आता आमच्याकडून घडणाऱ्या नामस्मरणाचा विचार करू! आपल्या नामस्मरणामध्ये; क्षणोक्षणी; इतर विचार, इच्छा, आशा, निराशा, मत्सर, द्वेष, राग, लोभ, चिंता, तिरस्कार, काळजी, खिन्नता इत्यादी कोणत्या भावना, किती तीव्रपणे उत्पन्न होतात, कोणत्या वासना, कोणत्या थरातून उद्भवतात, हे आम्हाला कळू शकते का? नाही! आमची जपसंख्या मोजताना आणि नोंदताना आम्ही हे सारे लक्षात घेऊ शकतो का? नाही! मग आम्ही “आंधळे”च नव्हे काय?

म्हणूनच सद्गुरूंची शिकवण आचरणात आणण्याचा जीवापाड प्रयत्न आम्ही नको का करायला?

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (4827)  |  User Rating
Rate It


Jun29
कैफियत पत्रकारांची: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
कैफियत पत्रकारांची: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

आम्ही माध्यमातील मंडळींनी, काळाची दिशा ओळखायला शिकले पाहिजे. जे जे घडताना दिसते, भासते आणि गोंधळात टाकते, खिन्न करते, उद्विग्न करते, भडकवते, उद्दीपित करते किंवा भ्रष्ट करते त्याच्या पलिकडे सर्वांना एकत्र आणणारे आणि प्रगल्भ बनवणारे सत्य असते. ते बघायला शिकले पाहिजे हे खरे.
पण आम्ही देखील समाजातले गुन्हे आणि अपराध यांनी विचलित होऊ शकतो, वा घाबरु शकतो हे अगदी खरे आहे! कुत्सितपणा, निराशा, संकुचित स्वार्थ यांनी आम्ही देखील बहकू शकतो आणि राजकीय दबाव, प्रलोभने, भपका आणि झगमगाट याना वश होऊ शकतो हे अगदी खरे आहे! यामुळे आमचे आकलन सदोष बनून आम्ही; स्वत:सकट इतरांना देखील त्या आकलनाचे बळी बनवू शकतो!
पण या कोंडीतून बाहेर कसे पडायचे? ही घुसमट आणि ही तडफड कशी थांबवायची यावर उपाय शोधला तरी सापडत नव्हता!
परंतु यादरम्यान सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य श्री. गोंदवलेकर महाराजांचे प्रा. के. वि. बेलसरे यांनी लिहिलेले चरित्र वाचनात आले. त्यामध्ये सबजज्ज फडके यांच्याबरोबर झालेल्या संवादामधून सुधारणा आणि संस्कृती म्हणजे काय याचे थोडेफार आकलन झाले आणि डोळ्यात जणू काही अंजनच पडले! नामस्मरणाने सद्बुद्धी, सद्भावना, सद्वासना आणि सत्कार्य घडते आणि शाश्वत समाधानाचा मार्ग मिळतो हे पक्के ध्यानात आले!
आम्ही सर्वच माध्यमवाल्यांनी नामस्मरणाचा अत्यंत आस्थेने अभ्यास, अगत्यपूर्वक अंगिकार आणि जीव तोडून प्रसार केला पाहिजे ह्याची खोलवर आणि तीव्र जाणीव झाली आणि त्यातच आमचे आणि सर्वांचे भले आहे ह्याबद्दल खात्री झाली!!

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (4630)  |  User Rating
Rate It


Jun28
हे कृपाळू दयासिंधु!: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
हे कृपाळू दयासिंधु!: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

हे परमकृपाळू दयासिंधु सद्गुरू!

प्रारब्धजन्य नामविस्मरणाच्या अंधारमय ग्लानिमुळे माझ्या ह्या देहाकडून, मनाकडून आणि बुद्धीकडून जेवढे अपराध आणि प्रमाद घडले असतील किंवा घडू शकले असते, ते माझे संभवत: टीकाकार, निंदक आणि अगदी माझे वैरी देखील जाणू शकत नाहीत! एवढेच कशाला मला स्वत:ला देखील त्यांची नीट माहिती नाही! कारण हा देह, त्यातील घडामोडी;आणि त्याच्या संवेदना, वासना, उर्मि, इच्छा, कल्पना, विचार, दृष्टी, क्षमता, कृती, इत्यादी सर्वकाही इतक्या प्रचंड वेगाने बदलत आहे की ते सर्व जाणणे अशक्यप्राय आहे!

पण टीचभर आयुष्यातल्या ह्या साऱ्या चक्रावून टाकणाऱ्या क्षणभंगुर धुळीच्या वादळामध्ये तुमची परम कृपा मात्र प्राणवायूप्रमाणे चिरंतन, चैतन्यमय, स्फूर्तिदायी आणि शाश्वत समाधान देणारी आहे! नामस्मरणाच्या आणि तज्जन्य सद्बुद्धीच्या, सद्भावनांच्या, सद्वासनांच्या, सत्संकल्पांच्या आणि सत्कर्माच्या रूपाने ती माझ्यासारख्या सर्वांना उपलब्ध झाली आहे!

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (4621)  |  User Rating
Rate It


Jun26
साक्षात्कार: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
साक्षात्कार: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

सद्गुरू श्री ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज म्हणतात, “मी तुमचा सांगाती आहे, सावलीसारखा तुमच्याबरोबर आहे, वाटेतील अडचणी येऊन जातील, त्या कळणार सुध्दा नाहीत.” महाराज म्हणतात, “जेथे नाम तेथे माझे प्राण ही सांभाळावी खूण”!

पण आम्हाला तर नेहमी साथ-संगत लागते. समूह लागतो. एकटेपणाचा विचार देखील नकोसा वाटतो! आजारपण, अडचणी आणि मृत्त्यूच्या विचाराने तर अंगावर काटाच येतो!

याचे कारण काय?

कारण अगदी सरळ आणि सोपे आहे! सद्गुरूंचे सांगणे अजून आम्हाला कळले नाही आणि वळले नाही! समजले नाही आणि उमजले नाही! त्यामुळे ते आहेत असे आम्हाला अगदी मनापासून वाटतच नाही!

सतत नामस्मरण घडू लागले, गुरुची सत्ता पदोपदी जाणवू लागली, गुरुचे क्षणोक्षणी सानिध्य जाणवू लागले, जगण्याची उमेद वाढली, आजारपणाची आणि मृत्त्युची भीती गेली; आणि विशेष म्हणजे; ह्यापेक्षा वेगळे ध्येय गाठण्याची व त्यासाठी अधिक काही करण्याची उर्मी गेली तर तोच साक्षात्कार नाही का?

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (4656)  |  User Rating
Rate It


Jun24
Endometriosis, fertility & pregnancy
Endometriosis is a disease that affects women of reproductive age and that may be associated with both pelvic pain and infertility. Endometriosis is a condition that affects a woman's reproductive organs. It happens when the tissue that lines the uterus grows outside of it. It may be associated with both pelvic pain and infertility. In a simple language endometriosis happens when the tissue that lines the uterus grows outside of it. Scientific advances have improved the understanding of this benign (non-cancerous) but sometimes debilitating condition. Modern medicine now offers women with endometriosis many treatment options for relief of both pain and infertility.

Causes, symptoms, diagnosis and the options to manage and treat endometriosis including lifestyle, pain relief medications, hormone therapy and different types of surgery are all discussed here below.

What is endometriosis?

Endometriosis is a chronic condition that affects a woman’s reproductive organs. It happens when the lining cells (called the endometrium) of the uterus grow outside of it. Endometriosis most commonly involves ovaries, bowel or the tissue lining the pelvis. Rarely, endometrial tissues may spread beyond pelvic region and is found in other parts of the body. About 10% of women between the ages of 15-49 are affected by it and around 176 million women worldwide. This tissue can irritate structures that it touches, causing pain and adhesions (scar tissue) on these organs.

Symptoms of Endometriosis

The primary symptom of endometriosis is pelvic pain, often associated with the menstrual period. Though many woman experience cramping during their menstrual period, women with endometriosis typically describe their menstrual pain that's far worse than the usual. They also tend to report that the pain has increased over time. Common signs and symptoms of endometriosis may include:

1. Painful periods (dysmenorrhea). Pelvic pain and cramping may begin before and extend several days into your period and may include lower back and abdominal pain.
2. Pain with intercourse. Pain during sex or after sex is common in endometriosis.
3. Pain with bowel movements or urination. You're most likely to experience these symptoms during your period.
4. Excessive bleeding. You may experience occasional heavy periods (menorrhagia) or bleeding between periods (menometrorrhagia).
5. Infertility. Endometriosis is first diagnosed in some women who are seeking treatment for infertility.
6. Other symptoms. You may also experience fatigue, diarrhoea, constipation, bloating or nausea, especially during menstrual periods.

The cause of endometriosis is not known, although it often runs in families. Numerous biochemical and immunological changes have been identified in association with endometriosis, but it is unclear which may contribute to endometriosis and which simply result from it.

Learn about infertility and endometriosis in detail with infertility expert at https://www.youtube.com/watch?v=Xb9YvHZ4x70

Endometriosis and Infertility

If you have endometriosis, it may be more difficult for you to become pregnant. The main complication of endometriosis is impaired fertility. Approximately one-third to one-half of women with endometriosis has difficulty getting pregnant. For pregnancy to occur, an egg must be released from an ovary, travel through the neighbouring fallopian tube, become fertilized by a sperm cell and attach itself to the uterine wall to begin development. Endometriosis may obstruct the tube and keep the egg and sperm from uniting. But the condition also seems to affect fertility in less-direct ways, such as damage to the sperm or egg. Even so, many women with mild to moderate endometriosis can still conceive and carry a pregnancy to term. Doctors sometimes advise women with endometriosis not to delay having children because the condition may worsen with time.

Endometriosis can influence fertility in several ways: distorted anatomy of the pelvis, adhesions, scarred fallopian tubes, inflammation of the pelvic structures, altered immune system functioning, changes in the hormonal environment of the eggs, impaired implantation of a pregnancy and altered egg quality. At the time of surgery, your doctor may evaluate the amount, location, and depth of endometriosis and tell you whether it is minimal, mild, moderate or severe. Different stages relates with pregnancy success. A woman with severe endometriosis which causes considerable scarring, blocked fallopian tubes, and damaged ovaries, experience the most difficulty in becoming pregnant and often require advanced fertility treatment.

Test and Diagnosis

To diagnose endometriosis and other conditions that can cause pelvic pain, doctor will ask to describe the symptoms, including the location of pain and when it occurs. Tests to check for physical clues of endometriosis include Pelvic exam, Ultrasound and Laparoscopy. Laparoscopy can provide information about the location, extent and size of the endometrial implants to help determine the best treatment options.

Know in detail how endometriosis can be tested and diagnosed and the treatment options available at http://www.blossomivfindia.com/fertility-treatments

Treatment options when diagnosed with Endometriosis

There is no ‘best treatment’, since treatments will work differently for individual women with endometriosis. One should be aware of the different kinds of treatments, and their possible effects and side effects or complications. A combination of treatments can be used to assist relieve the symptoms associated with endometriosis. There are many options to manage and treat endometriosis including a healthy lifestyle, pain relief medications, hormone therapy such as the oral contraceptive pill and progestin. Different types of surgery including laparoscopy, laparotomy and hysterectomy are also possible.

In most cases, infertility specialists will recommend laparoscopy to remove or vaporize the growths as a way to also improve fertility in women who have mild or minimal endometriosis. Although studies show improved pregnancy rates following this type of surgery, the success rate is not clear. If pregnancy does not occur after laparoscopic treatment, in vitro fertilization (IVF) may be the best option to improve fertility.

IVF makes it possible to combine sperm and eggs in a laboratory to make an embryo. Then the resulting embryos are placed into the woman's uterus. IVF is one type of assisted reproductive technology that may be an option for women and families affected by infertility related to endometriosis. It is possible that all women with endometriosis are not able to become pregnant with IVF.

What can be done to maximise future fertility when diagnosed with Endometriosis?

The birth control pill is commonly prescribed to reduce menstrual cramping and help prevent endometriosis recurrence. Preventing endometriosis can help preserve fertility, so the pill is an excellent treatment option following endometriosis surgery if you are not yet ready to become pregnant. Women with endometriosis should consider consulting with fertility specialist, (a specialist in Reproductive Endocrinology/Infertility), even if she is not yet ready to try to conceive or become parent. Consulting fertility expert is extremely important if the age of the women is over 30 and is diagnosed decreased ovarian reserve. Fertility in women decreases with age. In addition to age, “ovarian reserve” also helps predict your ability to conceive. Surgery to remove or destroy endometriosis involving the ovaries may also reduce ovarian reserve and thus lower a woman’s chances for pregnancy even with fertility treatment such as IVF. Women with moderate to severe endometriosis may have scarring that can prevent the egg from entering the fallopian tube. Mild and minimal endometriosis are also associated with infertility, so all women with endometriosis need to consider the impact endometriosis may have on their fertility. A newer option for women is to freeze her eggs for possible future use in the event they experience infertility. Though egg freezing is costly, it is always a better option.

Many women believe endometriosis will prevent them from having children. This is a myth. Although some does experience infertility, about 70 percent of women with endometriosis do not. There are no preventive measures to avoid the condition. A woman can manage the symptoms only if she is diagnosed.

Choosing a qualified specialist, the one who is familiar with the latest developments in management of endometriosis is the best strategy. Finding a doctor with whom you feel comfortable is crucial in managing and treating endometriosis. You may also want to get a second opinion before starting any treatment to be sure you know all of your options and the possible outcomes. The Blossom Fertility and IVF Centre aims to reduce the stress and hassle associated with infertility investigations and treatment, by offering a one-stop diagnostic and treatment service for infertile couples. The specialists team at Blossom have years of experience in providing the comprehensive services in entire gamut of gynaecological and infertility treatment. We have handled a large number of cases related to IVF, ICSI, Blastocyst Transfer, Donor Eggs, Male infertility, Female infertility and various other complex processes and have achieved remarkable successes in them. Fertility experts here pay individual attention to the patients need and analyse the course of treatment and Reproductive endocrinologists, embryologists, anthologists and infertility specialists have helped hundreds of couples have babies through Assisted Reproduction.

Contact Blossom Fertility and IVF Centre for any infertility related queries at http://www.blossomivfindia.com/ or call them on 91 261 2470444 to talk with the team of Infertility experts.


Category (Fertility, Pregnancy & Birth)  |   Views (6322)  |  User Rating
Rate It


Jun24
नामस्मरण आणि सावधानता: डॉ. श्रीनिवास कशाळी
नामस्मरण आणि सावधानता: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

नामस्मरण करणाऱ्या साधकाने सावध असले पाहिजे असे कुणी म्हणाले की ते आपल्याला नकोसे वाटते. कारण, आम्हाला सावधानता ही शांती, विश्रांती, विसावा, आराम यांच्या विरुद्ध वाटते.

असे का होते?

याचे कारण आपल्याला जीवनसंघर्ष नको असतो! दगदग नको असते! आपल्याला आहे त्या परिस्थितीतून पळ काढायचा असतो! आपल्याला पळपुटा आळस हवा असतो! असा पळपुटा आळस म्हणजेच आपल्याला विश्रांती वाटते! किंबहुना तशी आपली पक्की खात्री असते! आपल्याला अश्या आळसाची सवय झालेली असते!

पण आपले आयुष्य आणि परिस्थिती तर सतत आणि वेगाने बदलत असते! साहजिकच आळसामुळे आपण मागे मागे पडत जातो आणि आयुष्याच्या अखेर आपल्याला पोकळी जाणवू लागते आणि रितेपणा जाचू लागतो! आळसापायी आपल्याला पश्चात्तापच होतो आणि समाधान दूरच राहते!

पण मजेची बाब म्हणजे आपल्याला सुधारायचे देखील असते; स्वत:ला आणि इतरांना देखील!
हे असे का होते?

कारण आहे ती परिस्थिती आपल्याला पसंत नसते! आश्चर्य म्हणजे यालाही कारण म्हणजे आपला पळपुटा आळसच होय! जे आहे त्यात आम्हाला समाधान नसते. कारण आमचे “हवे-नको”पण! प्रत्येक बाबतीत आम्हाला तक्रार करायची सवय झालेली असते! साहजिकच आपल्यामध्ये आणि परिस्थितीमध्ये कितीही बदल झाला तरी आमची तक्रार कायम असते!

गुरुकृपेने सतत नामस्मरण होऊ लागले की हळु हळु आळस कमी कमी होत जातो! सावधानता अंगी बाणू लागते. आणि स्वत:ला, इतरांना आणि परिस्थितीला दोष देण्यापूर्वी आपण सावध होतो! आपले जडत्व आणि संकुचितपणा अर्थात आपला क्षुद्र अहंकार आपल्याला अक्षरश: क्षणोक्षणी आणि प्रत्येक बाबतीत तक्रार करायला भाग पाडतो आहे हे ध्यानी येऊ लागते!

ह्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत नामस्मरण टिकू लागते आणि वाढू लागते! आश्चर्याची बाब म्हणजे आपल्या लक्षात येऊ लागते की हीच ती खरी शांतता, खरी विश्रांती आणि हीच ती (स्वत:, इतर आणि परिस्थिती यांच्यामधल्या) खऱ्या सुधारणेची ईश्वरी प्रक्रिया!

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (4357)  |  User Rating
Rate It


Jun22
THE GREATEST SERVICE: DR. SHRINIWAS KASHALIKAR
THE GREATEST SERVICE: DR. SHRINIWAS KASHALIKAR

"Your own self-realization is the greatest service you can render the world." ~ Sri Ramana Maharshi

There is no doubt about this; in terms of conviction.

But Self realization is merely "known" to most of us; by "missing" it! This is like "knowing water" by virtue of thirst! Hence; most of us have to go on rendering relatively “lesser” service in the form of; practice and promotion of NAMASMARAN (The universal and most democratic way of self realization) and its globally benevolent; powerful role in holistic renaissance (SWADHARMA); till we are ultimately able to render the greatest service in terms of our own self realization!

Our Sadguru Shri Brahmachaitanya Maharaj Gondavalekar said, “Trust that the practice of NAMASMARAN as prescribed by Guru would emancipate the universe! Lord Rama would bless!”
(ORIGINAL MARATHI :"गुरुकडून घेतलेले नाम, पावन करील जगास, हा ठेवावा विश्वास, राम कृपा करील खास." श्री. ब्रह्मचैतन्य गोंदावलेकर महाराज)


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (4750)  |  User Rating
Rate It


Jun22
प्रवास नामस्मरणाचा: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
प्रवास नामस्मरणाचा: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

नामस्मरणाचा अभ्यास करताना एकदम काही आपल्याला आत्मज्ञान होत नाही. आपण सामान्यच असतो. आतील आणि बाहेरील जगाचे आपल्यावर बरे-वाईट परिणाम होतच असतात
.
त्यामुळे आपली माफक अपेक्षा असते की; सरकारने अश्या योजना आखाव्या, अशी धोरणे राबवावी, असे कायदे आणि नियम करावे की जेणेकरून माझा कोंडमारा होणार नाही, मी गुदमरणार नाही, माझी कुचंबणा होणार नाही. माझे जगणे हलाखीचे आणि अशक्यप्राय होणार नाही आणि मी असहाय्य होणार नाही! कायदे आणि नियम मोडायची मला गरज पडणार नाही. उलट, हे कायदे पाळल्यामुळे माझ्या अंतरात्म्याचे समाधान होत राहील आणि जीवनाची कृतकृत्त्यता, कृतार्थता आणि सार्थकता झाल्याची जाणीव होत राहील!

पण असे घडताना दिसत नाही! काय करावे हे आपल्याला सुचत नाही! आपण खिन्न होतो. कधी सवंग आणि संकुचित स्वार्थी सुखात समाधान मानण्याचा तर कधी छोट्या मोठ्या सेवाभावी कामात मन रमवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत राहतो.

पण आपली वैयक्तिक आणि सामाजिक परिस्थिती कशीही असली तरी आपण आपल्या सद्गुरूंचे, ब्रह्मचैतन्य श्री. गोंदवलेकर महाराजांचे वचन, “गुरुकडून घेतलेले नाम, पावन करील जगास, हा ठेवावा विश्वास, राम कृपा करील खास” पुन्हा पुन्हा लक्षात आणून नामस्मरण करीत राहणे आवश्यक आहे!

चिकाटीच्या नामस्मरणाने कालांतराने जाणवू लागते की सरकार सरकार असे ज्याला आपण म्हणतो, ते देखील नामाच्या सत्तेखालीच वावरत असते! वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रारब्धाच्या नियमांनुसार सारे काही नामाच्या सत्तेनेच घडत असते! नामाच्या सत्तेनेच आपल्या कळत-नकळत; सदभिरुची, सदिच्छा, सत्संकल्प, सत्प्रेरणा, सत्बुद्धी, सद्भावना, सद्वासना, सदाचार; म्हणजेच सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य श्री. गोंदवलेकर महाराजांना अभिप्रेत असलेली संस्कृती आणि सुधारणा; व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवनात अधिकाधिक प्रमाणात आविष्कृत होत असतात!
सतत नामस्मरण करता करता आपल्याला नक्कीच ह्या समाधान देणाऱ्या वास्तवाचा अनुभव येतो!

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (4442)  |  User Rating
Rate It


Jun21
गुरुंची अद्भुत शक्ती: डॉ. श्रीनिवास कशाळीक
गुरुंची अद्भुत शक्ती: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

शंका:
नामस्मरणाद्वारे अंतीम सत्याचा आणि अमरत्वाचा अनुभव कुणाला आणि केव्हा येईल, हे सांगता देखील येत नाही. त्याचप्रमाणे नामस्मरणाने समृद्धी देखील येतेच असेही नाही. त्यामुळेळे नामस्मरण करताना आपल्या चिकाटीची कसोटी लागते, आणि धीर सुटू शकतो हे खरं आहे ना?

समाधान:
होय. हे अगदी खरे आहे. आपण सारे; पुन्हा पुन्हा नामाच्या ( चैतन्याच्या) विस्मृतीत जातो आणि त्यामुळे; विषयांकडे आकर्षित होत राहतो, त्यांच्या भूलभूलैय्यात अडकत राहतो, हरवत राहतो आणि चैतन्याला पारखे होतो. इंद्रियगम्य स्थूल विषय आणि दृश्य विश्वाच्या आकर्षणाचा (म्हणजेच प्रारब्धाचा) जोर इतका जबरदस्त असतो की आपली धाव आपोआप चैतन्याच्या विरुद्ध दिशेला वळते! साहजिकच आपण भलतीकडेच भरकटत जातो! परिणामी; आपली अस्वस्थता काही केल्या कमी होत नाही आणि पूर्णत्व, सार्थकता आणि समाधान आपल्यापासून दूरच राहतात!

पण; काळजी करण्याचे कारण नाही. आपल्या इच्छे-अनिच्छेपलिकडे; विश्वचैतन्याची जननी आपली गुरुमाउली सर्व बऱ्या वाईट प्रसंगात आपल्याला सांभाळून आपल्याला चैतन्यामृतपान करवीत आहे. आपल्याकडून नामस्मरण आणि स्वधर्मपालन वाढत्या प्रमाणात करवीत आहे. सदभिरुची, सदिच्छा, सत्संकल्प, सत्प्रेरणा, सत्बुद्धी, सद्भावना, सद्वासना, सदाचार यांनी आपले व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवन अधिकाधिक प्रमाणात भरून टाकीत आहे! नामस्मरण करता करता आपल्याला नक्कीच याचा अनुभव येतो!

श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (4483)  |  User Rating
Rate It


Jun21
सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य श्री गोंदवलेकर महार
सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य श्री गोंदवलेकर महाराज डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

सद्गुरू श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर म्हणतात, "उपाधी असल्याशिवाय आपल्या मनाला चैन पडत नाही. उपाधीमध्ये मन रमते. नामाला स्वतःची अशी चव नाही,म्हणून जरा नामस्मरण केले की त्याचा कंटाळा येतो. यासाठी, नामात रंगणे ही मोठी भाग्याची गोष्ट आहे.ज्याचे मन नामात रंगू लागले त्याला स्वतःचा विसर पडू लागला असे समजावे. ज्याचे चित्त पूर्णपणे नामात रंगेल तो स्वतःला पूर्णपणे विसरतो, आणि त्याला भगवंताचे दर्शन घडते.”
उपाधी म्हणजे नामाव्यातिरिक्त अन्य बाबी.उदा. आसन, बैठक, माळेचा प्रकार, संख्या, आजूबाजूचे साधक इत्यादी इत्यादी. नामाला चव नाही कारण नाम हे ज्ञानेंद्रिये व कर्मेंद्रिये यांना चेतवत नाही. Stimulate करत नाही. त्यामुळे नामस्मरण तज्जन्य सुख देत नाही.
नामात रंगण्याच्या अगोदरची पायरी म्हणजे नामाचा ध्यास, अखंड नाम घेणे, सतत नामाबद्दल बोलणे, कायम नामाबद्दल लिहिणे, नामाशिवाय काहीही न सुचणे, किंवा नामाचे वेड लागणे! नामात रंगणे म्हणजे आपले सर्व प्रकारचे हवे नकोपण पूर्णपणे संपणे! एका अर्थाने ही पूर्ण शरणागतीच होय. ही कठीण बाब आहे खरी, पण गुरुकृपेने नामस्मरण वाढत जाणे आणि ती अवस्था येणे अपरिहार्य आहे, त्याला पर्याय नाही!
श्रीराम समर्थ!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (4212)  |  User Rating
Rate It


Browse Archive